Nowe szkolenie - zaczynamy 08.05.2015 r.

Zapraszamy na nowy profesjonalny kurs dla kwalifikowanych pracowników ochrony, który odbędzie się 08.05.2015 r.. Są wolne miejsca. Bardzo prosimy o kontakt telefoniczny.

 

1.             Nazwa i zakres szkolenia.

Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzające przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

2.             Posiadane certyfikaty jakości usług :

Decyzja Nr 4 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyznania akredytacji placówce WULKAN–SZKOLENIE PRACOWNIKÓW OCHRONY

MARIAN MILEWICZ CEZARY BACA S.C.

Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.28/00059/2011, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę Instytucji Szkoleniowej.

3.             Miejsce realizacji zajęć teoretycznych / praktycznych (nazwa i adres odbywania zajęć).

Zajęcia teoretyczne / praktyczne ( adres ) : Spółdzielnia WULKAN w Olsztynie ul. Poprzeczna 11, 10 – 282 Olsztyn, blok ogólnoprawny, blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia, blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych.

Zajęcia praktyczne ( adres ) : Strzelnica Firmy Szkoleniowo-Usługowej „ALMAX” Olsztyn

ul. Żołnierska 15, blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego.

4.             Termin realizacji szkolenia (czas trwania szkolenia, liczba godzin zegarowych).

Rozpoczęcie kursu dnia 08.05.2015 r. łączny czas trwania obejmuje 245 godzin.

5.             Wyposażenie bazy szkoleniowej, opis sprzętu i innych materiałów dydaktycznych (zarówno na zajęcia teoretyczne / praktyczne).

Wyposażenie bazy szkoleniowej :

Zajęcia teoretyczne – sala konferencyjna – tablica magnetyczna, flamastry do pisania, laptop typu DELL, rzutnik multimedialny typu DELL, ekran do wyświetlania pokazów multimedialnych oraz materiały dydaktyczne tj. kodeksy, ustawy, rozporządzenia, książka „Ochrona osób i mienia” oraz publikacje z zakresu ochrony osób i mienia, samoobrony, technik interwencji, instrukcji rozkładania i składania różnych jednostek broni wykorzystują podczas zajęć wykładowcy.

Zajęcia praktyczne – samoobrona i techniki interwencji, karimaty, pałki typu „Tonfa”, kajdanki, atrapy noży, atrapy pistoletów

Zajęcia praktyczne – wyszkolenia strzeleckie, broń krotka, długa, strzelba gładkolufowa, ochraniacze słuchu, wzroku oraz tarcze strzeleckie. 

Egzamin końcowy kursu przeprowadzony jest po jego zakończeniu.

Większość form kształcenie realizowana jest w formie wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych pozwalających na lepsze opanowanie umiejętności przez słuchaczy. Pozytywny wpływ na jakość szkolenia ma kompletna baza dydaktyczna. Wysokie kwalifikacje merytoryczne, pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe są gwarancją wysokiej jakości szkoleń. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym.

6.             Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia :

1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2) ukończyła 21 lat;

3) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych ( własnoręcznie oświadczenie );

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo ( własnoręcznie oświadczenie ); 

6) posiada nienaganną opinię wydaną właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego ( rejonowego, miejskiego ) Policji, sporządzonej na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji;

7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną ważnymi orzeczeniami lekarskimi i psychologicznym nie starszym niż 3 lata,

7.             Wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych (materiały szkoleniowe, które uczestnicy szkolenia otrzymają na własność – wymienić jakie i opisać parametry)

Materiał szkoleniowy przekazany w formie płyty CD :

- skrypt opracowany, przez WULKAN dla potrzeb szkoleniowych KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY,

- prezentacja multimedialna KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY,

- pytania przygotowujące do egzaminu końcowego ok. 1000 pytań z odpowiedziami,

- ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony osób i mienia.

8.             Sposób sprawdzania efektów szkolenia.

Proponowana i planowana metodyka szkolenia to podział na zajęcia teoretyczne, praktyczne realizowane metodą podającą, problemową oraz ćwiczenia praktyczne. W czasie trwania kursu wykładowcy prowadzą repetytoria z przerobionego bloku tematycznego w formie testu. Po zakończeniu szkolenia kursanci są zobowiązani przystąpić do egzaminu końcowego – ustnego lub pisemnego.

9.             Rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskania kwalifikacji

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

- Certyfikat zawierający znaki PO KL i Unii Europejskiej ( jeżeli jest wymagane ).

10.         Plan nauczania określający tematy z zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej.

Bloki tematyczne

Liczba godzin w formie wykładów i zajęć praktycznych

Blok ogólnoprawny

50

Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia

100

Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego

35

Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych

60

Ogółem liczba godzin

245